ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Η ΟΤΕ ESTATE είναι αδειοδοτημένος Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καλύπτοντας, κατά προτεραιότητα, τις ενεργειακές ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ.

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Mε βάση την απόφαση του Υπουργού Ενέργειας με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107/21-11-2023 (ΦΕΚ B’ 6600/21.11.2023), ανακοινώνονται ανταγωνιστικές χρεώσεις του ειδικού τιμολογίου (πράσινο) οι οποίες έχουν εφαρμογή από 01/01/2024 και καθορίζονται ως εξής:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

(€/μήνα)

ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΑΣ

(€/kWh) 

<500kWh/μήνα

ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΑΣ

 (€/kWh)

>500kWh/μήνα

ΧΡΕΩΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΥΧΤΑΣ [1]

(€/kWh)

Μηχανισμός διακύμανσης

Οικιακό Γ1 5 0,198 0,198 -

όταν

ΤΕΑΜ-1 < L i

α ∗ (ΤΕΑΜ-1 -L I) + β
Οικιακό Γ1Ν 0,198

όταν

Ll ≤ ΤΕΑ Μ-1 ≤ Lu

0

 

όταν

ΤΕΑΜ-1 > L u

α ∗ (ΤΕΑΜ-1 -Lu) + β

 

όπου

 • α=1,145
 • β = α*( ΤΕΑ Μ―1 - ΤΕΑ Μ―2)
 • LI = 90€/MWh
 • Lu = 130€/MWh
 • Lu και Ll : Τα όρια της περιοχής ασφαλείας, εντός της οποίας δεν ενεργοποιείται ο μηχανισμός διακύμανσης και άρα η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται βάσει της Βασικής Τιμής Προμήθειας, όπου
 • ΤΕΑΜ-1 = Ο μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προηγούμενου μήνα του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας
 • ΤΕΑΜ-2 = Ο μέσος όρος των ημερήσιων Τιμών Εκκαθάρισης Αγοράς Επόμενης Ημέρας του προ 2 μηνών του μήνα κατανάλωσης «Μ», όπως αυτός δημοσιεύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας

Το συγκεκριμένο πακέτο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 1.  δεν προσφέρει κάποια έκπτωση συνέπειας ή/και πάγιας εντολής.
 2.  έχει εφαρμογή ως 31/12/2024.

[1] Η Νυχτερική Χρέωση ισχύει μόνο για τους πελάτες που έχουν μετρητή με δυνατότητα μέτρηση νυχτερικής κατανάλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον ΔΕΔΔΔΗΕ της περιοχής σας.

Οι λογαριασμοί θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά κάθε μήνα και θα εξοφλούνται κάθε μήνα με τραπεζική (πάγια ή όχι) εντολή.

 

Παρακάτω η διαμόρφωση των τιμών για το 2024:

Περίοδος Βασική Τιμή Χρέωσης Μηχανισμός Διακύμανσης Τιμή με Μηχανισμό Διακύμανσης Ειδική Έκπωση Τελική Τιμή Χρέωσης
1/1/2024 - 31/1/2024 0,198 0 0,198 - 0,198
1/2/2024 - 29/2/2024 0,198 0 0,198 10% 0,178
1/3/2024 - 31/3/2024 0,198 -0,043 0,155 10% 0,139
1/4/2024-30/4/2024 0,198 -0,033 0,165 10% 0,148
1/5/2024-31/5/2024 0,198 -0,043 0,155 10% 0,139

 

 

 

 

 

 

 

Για την περίοδο ως 31/12/2023, οι τιμές των τιμολογίων διαμορφώνονται ως εξής:

Παρακαλώ σύρετε δεξιά

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ

(€/μήνα)

ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

(€/kWh)   <500kWh/μήνα

ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

 (€/kWh)  >500kWh/μήνα

ΧΡΕΩΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΥΧΤΑΣ [1]

(€/kWh)

Κρατική

Επιδότηση

μέσω του

Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης

(€/kWh) χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης

Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh)

με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης

Τελική Τιμή Χρέωσης
Προμήθειας
μετά την
Κρατική Επιδότηση 
(€/kWh)
χωρίς
επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης 
Τελική Τιμή Χρέωσης
Προμήθειας
μετά την
Κρατική Επιδότηση 
(€/kWh) με επίτευξη
στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης 
01/08/2022-31/08/2022 Οικιακό Γ1 4,5 0,549 0,549 - 0,337 - 0,212 -
Οικιακό Γ1Ν 0,549 0,337 - 0,212 -
01/09/2022-30/09/2022 Οικιακό Γ1 4,5 0,7812 0,7812 - 0,639 - 0,1422 -
Οικιακό Γ1Ν 0,7812 0,639 - 0,1422 -
01/10/2022-31/10/2022 Οικιακό Γ1 4,5 0,625 0,625 - 0-500 kWh 0,436 0-500 kWh 0,436 0,189 0,189
Οικιακό Γ1Ν 0,625 501-1000 kWh 0,386 501-1000 kWh 0,436 0,239 0,189
>1000 kWh 0,336 >1000 kWh 0,386 0,289 0,239
01/11/2022-30/11/2022 Οικιακό Γ1 4,5 0,4622 0,4622 - 0-500 kWh 0,238 0-500 kWh 0,238 0,2242 0,2242
Οικιακό Γ1Ν 0,4622 501-1000 kWh 0,188 501-1000 kWh 0,238 0,2742 0,2242
>1000 kWh 0,098 >1000 kWh 0,188 0,3642 0,2742
01/12/2022-31/12/2022 Οικιακό Γ1 4,5 0,3792 0,3792 - 0-500 kWh 0221 0-500 kWh 0221 0.1582 0.1582
Οικιακό Γ1Ν 0,3792 501-1000 kWh 0,171 501-1000 kWh 0221 0.1582 0,2082
>1000 kWh 0,081 >1000 kWh 0,171 0,2082 0,2982
01/01/2023-31/01/2023 Οικιακό Γ1 4,5 0,4754 0,4754 - 0-500 kWh 0,330 0-500 kWh 0,330 0,1454 0,1454
Οικιακό Γ1Ν 0,4754 501-1000 kWh 0,280 501-1000 kWh 0,330 0,1954 0,1454
>1000 kWh 0,190 >1000 kWh 0,280 0,2854 0,1954
01/02/2023-28/02/2023 Οικιακό Γ1 4,5 0,2157 0,2157 - 0-500 kWh 0,04 0-500 kWh 0,04 0,1757 0,1757
Οικιακό Γ1Ν 0,2157 501-1000 kWh 0 501-1000 kWh 0 0,2157 0,2157
>1000 kWh 0 >1000 kWh 0 0,2157 0,2157
01/03/2023-31/03/2023 Οικιακό Γ1 4,5 0,216 0,216 - 0-500 kWh 0,04 0-500 kWh 0,04 0,176 0,176
Οικιακό Γ1Ν 0,216 >501 kWh 0 >501 kWh

0

0,216 0,216
01/04/2023-30/04/2023 Οικιακό Γ1 4,5 0,190 0,190 - 0-500 kWh 0,015 0-500 kWh 0,015 0,176 0,176
Οικιακό Γ1Ν 0,190 >501 kWh 0 >501 kWh 0 0,190 0,190
01/05/2023-31/05/2023 Οικιακό Γ1 4,5 0,186 0,186 - 0-500 kWh 0,015 0-500 kWh 0,015 0,171 0,171
Οικιακό Γ1Ν 0,186 >501 kWh 0 >501 kWh 0 0,186 0,186
01/06/2023-30/06/2023 Οικιακό Γ1 4,5 0,160 0,160 - 0-500 kWh 0,015 0-500 kWh 0,015 0,145 0,145
Οικιακό Γ1Ν 0,160 >501 kWh 0 >501 kWh 0 0,160 0,160
01/07/2023-31/07/2023 Οικιακό Γ1 4,5 0,160 0,160 - 0-500 kWh 0,015 0-500 kWh 0,015 0,145 0,145
Οικιακό Γ1Ν 0,160 >501 kWh 0 >501 kWh 0 0,160 0,160

01/08/2023-

31/08/2023

Οικιακό Γ1 4,5 0,160 0,160 - 0-500 kWh 0,010 0-500 kWh 0,01 0.150 0.150
Οικιακό Γ1Ν 0,160 >501 kWh 0 >501 kWh 0 0,160 0,160

01/09/2023-

30/09/2023

Οικιακό Γ1 4,5 0,160 0,160 - 0-500 kWh 0,015 0-500 kWh 0,015 0,145 0,145
Οικιακό Γ1Ν 0,160 >501 kWh 0 >501 kWh 0 0,160 0,160
01/10/2023-31/10/2023 Οικιακό Γ1 4,5 0,149 0,149 - 0-500 kWh 0,015 0-500 kWh 0,015 0,134 0,134
Οικιακό Γ1Ν 0,149 >501 kWh 0 >501 kWh 0 0,149 0,149
01/11/2023-30/10/2023 Οικιακό Γ1 4,5 0,189 0,189 - 0-500 kWh 0,025 0-500 kWh 0,025 0,164 0,164
Οικιακό Γ1Ν 0,189 >501 kWh 0 >501 kWh 0 0,189 0,189
01/12/2023-31/12/2023 Οικιακό Γ1 4,5 0,170 0,170 - 0-500 kWh   0-500 kWh      
Οικιακό Γ1Ν 0,170 >501 kWh   >501 kWh      
 

[1] Η νυχτερινή χρέωση ισχύει μόνο για τους πελάτες που έχουν μετρητή με δυνατότητα μέτρησης νυχτερινής κατανάλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής σας.

 • Η καταβολή εγγύησης κρίνεται κατά περίπτωση.
 • Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε αναλογούν Φ.Π.Α.
 • Οι άνω χρεώσεις αφορούν το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου.
 • Δυνάμει του άρθρου 138 Ν. 4951/2022, για καταναλώσεις από 01/08/2022 αναστέλλεται η χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής (όρος 8.8 των Γενικών Όρων)

Στο πεδίο ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ μπορείτε να βρείτε την Ιστορικότητα Ανταγωνιστικών Χρεώσεων για τα πακέτα Γ1 και Γ1Ν

 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ορίζονται διοικητικά από το ΥΠΕΝ, είναι οι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από τον Προμηθευτή με τον οποίο έχουν συνάψει Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και αφορούν χρεώσεις για τη χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αέριων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και προστίθενται στις ανταγωνιστικές χρεώσεις του μηνιαίου λογαριασμού.

Παρακαλώ σύρετε δεξιά

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
Κατανάλωση σε kWh (Για κατανάλωση 120 ημερών) Χρέωση Ισχύος (€/kVA*ΣΙ/έτος) Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) Λοιπές Χρεώσεις (€/kWh) Χρέωση Ισχύος (Μοναδιαία Πάγια Χρέωση) (€/kVA*ΣΙ/έτος) Χρέωση Ενέργειας (Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση) (€/kWh) Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (€/kWh) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ETMEAP) (€/kWh)
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ
ως 1600 0,13 0,00542 0,00007 0,52 0,0213 0,0069 0,017
από 1601 ως 2000 0,05
πάνω από 2000 0,085
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΥΧΤΑΣ
ως 1600 0 0 0,00007 0 0 0,0069 0,017
από 1601 ως 2000 0,0150
πάνω από 2000 0,0300
 

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης : 210 3702700

Πατήστε «Αποδοχή cookies» για την ενεργοποίηση όλων των cookies ή «Απόρριψη» για την ενεργοποίηση μόνο της κατηγορίας «Cookies αναγκαία και λειτουργικότητας» ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να επιλέξετε ποια cookies επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν.

Διαχείριση cookies και παρόμοιων τεχνολογιών

Τα cookies και άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί ιχνηλάτισης (εφεξής cookies) είναι σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία του www.ote-estate.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας.
Χρησιμοποιούμε cookies για:

 • την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή μιας υπηρεσίας διαδικτύου, την οποία έχετε ζητήσει (αναγκαία cookies και cookies λειτουργικότητας). Χωρίς αυτά τα cookies δεν είναι τεχνικά εφικτή η σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα μας. Για τον λόγο αυτό αυτά τα cookies είναι πάντα ενεργοποιημένα.
 • την συλλογή συγκεντρωτικών πληροφοριών που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας και βοηθούν στο να βελτιώσουμε την λειτουργία, την δομή και το περιεχόμενό του (cookies επιδόσεων).

Πατήστε «Αποδοχή cookies» για την ενεργοποίηση των cookies ή «Περισσότερες Πληροφορίες» για να επιλέξετε ποια cookies επιθυμείτε να χρησιμοποιηθούν.

Cookies αναγκαία και λειτουργικότητας
Τα cookies αυτά δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν

Τα cookies αυτά είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχετε ζητήσει. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν cookies που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) σε ιστότοπο καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης για τη σύνδεση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, για την ασφάλεια του χρήστη, για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, για την επίλυση των τεχνικών σφαλμάτων της ιστοσελίδας, για τη διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση του ιστότοπου, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων κτλ.,. Τα cookies αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.
Τα κάτωθι cookies παραμένουν ενεργά κατά τη διάρκεια της σύνδεσης (session) στον ιστότοπο καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης και δεν αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη του site.

Cookies:
 • .ASPXANONYMOUS
 • .DOTNETNUKE
 • __RequestVerificationToken
 • authentication
 • dnn_IsMobile
 • language
 • LastPageId
 • NADevGDPRCookieConsent_portal_1
 • userBrowsingCookie
Cookies Επιδόσεων

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα πόσοι χρήστες τον επισκέφτηκαν, ποιες σελίδες του ιστότοπου επισκέπτονται συχνότερα κτλ. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν άμεσα κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της λειτουργίας μίας ιστοσελίδας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε τον μηχανισμό Google Analytics.
Τα κάτωθι cookies παραμένουν ενεργά για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε έκαστο εξ αυτών. Σας ενημερώνουμε ότι Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει οριστεί η ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποδέκτης των cookies είναι η google.
_ga: 2 χρόνια
_gid: 24 ώρες
_gat: 1 λεπτό

Cookies:
 • _ga
 • _gat
 • _gid
Cookies λειτουργικότητας

Τα cookies αυτά είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου την οποία έχετε ζητήσει. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν cookies που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (session) σε ιστότοπο καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης για τη σύνδεση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση, για την ασφάλεια του χρήστη, για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, για την επίλυση των τεχνικών σφαλμάτων της ιστοσελίδας, για τη διατήρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση του ιστότοπου, π.χ. επιλογή γλώσσας, αποθήκευση ιστορικού αναζητήσεων κτλ.,. Τα cookies αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Εάν ρυθμίσετε τον browser σας, ώστε να μπλοκάρει τη χρήση αυτών των cookies η ιστοσελίδα ή ορισμένα τμήματα αυτής δεν θα λειτουργούν.

Cookies:

Προς το παρόν δεν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους cookies στον ιστότοπό μας.

Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε μέσω ποιου ιστότοπου μάθατε και επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας, ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά. Τα cookies αυτά σας αναγνωρίζουν με τεχνικά δεδομένα όπως η IP διεύθυνσή σας, το πρόγραμμα περιήγησής σας και ο τύπος της συσκευής σας.

Cookies:

Προς το παρόν δεν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους cookies στον ιστότοπό μας.