ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σχεδιασμός και συντονισμός των ενεργειών αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των ιδιόκτητων ακινήτων του Ομίλου με σκοπό τη βέλτιστη χρήση του χαρτοφυλακίου ακινήτων.

 
 
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής εκμετάλλευσης των ιδιόκτητων ακινήτων με σκοπό την αύξηση των εσόδων από μισθώσεις και πωλήσεις σε τρίτους
 • Διαχείριση των μισθωτηρίων συμβολαίων εκμίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων
 • Διαμόρφωση σεναρίων ανάπτυξης (business cases) για τα υπό αξιοποίηση ακίνητα
 • Εποπτεία ετήσιας διαδικασίας αναθεώρησης της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου ιδιόκτητης ακίνητης περιουσίας κατά IFRS
 • Διαχείριση ψηφιακού αρχείου και βάσης δεδομένων ακινήτων (SAP RE, GIS, DMS)
 • Υλοποίηση πολεοδομικών ελέγχων των ακινήτων, τοπογραφικά διαγράμματα και ένταξη των ακινήτων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Επίβλεψη και εκπόνηση μελετών και εκτέλεση κατασκευαστικών έργων κτηριακού χαρακτήρα στο ιδιόκτητο ή μισθωμένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. Τα έργα αφορούν αναπλάσεις, αναδιαμορφώσεις και συντηρήσεις υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων, αλλά και διαμόρφωση νέων κτηριακών υποδομών με παράλληλη ενεργειακή αναβάθμιση αυτών σύμφωνα με τη γενικότερη πολιτική του Ομίλου.

 
 

FACILITY MANAGEMENT

Διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και των έργων συντήρησης, πυρασφάλειας, καθαρισμού, εσωτερικών παρεχόμενων υπηρεσιών, παγίων & αναλωσίμων των ακινήτων μέσω εσωτερικού δικτύου διαχειριστών και εξωτερικών συνεργατών, με στόχο την επίτευξη βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος και το κόστος επενδύσεων.

 
 

SPACE MANAGEMENT

Συνολική διαχείριση χρήσης χώρων, τόσο των ιδιόκτητων όσο και των μισθωμένων από τρίτους ακινήτων, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίησή τους, την ικανοποίηση των μεταβαλλόμενων στεγαστικών αναγκών του Ομίλου και των εργαζομένων του, στοχεύοντας παράλληλα στη μείωση του κόστους μισθώσεων.

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δραστηριοποίηση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ως αυτοπρομηθευόμενος πελάτης, για να καλύψει τις ανάγκες του Ομίλου σε ενέργεια απευθείας από την αγορά χονδρικής.

 

We use cookies on our website to improve our service to you, by continuing you agree to our use of cookies. However you are able to update your settings at any time.

Cookie Policy

A cookie, also known as an HTTP cookie, web cookie, or browser cookie, is a piece of data stored by a website within a browser, and then subsequently sent back to the same website by the browser. Cookies were designed to be a reliable mechanism for websites to remember things that a browser had done there in the past, which can include having clicked particular buttons, logging in, or having read pages on that site months or years ago.

Strictly Necessary Cookies
These cookies cannot be disabled

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off. They are normally set in response to your interactions on the website e.g. logging in etc.

Cookies:
 • .ASPXANONYMOUS
 • .DOTNETNUKE
 • __RequestVerificationToken
 • authentication
 • dnn_IsMobile
 • language
 • LastPageId
 • NADevGDPRCookieConsent_portal_0
 • userBrowsingCookie
Performance Cookies

These cookies allow us to monitor traffic to our website so we can improve the performance and content of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited or how you navigated around our website.

Cookies:
 • _ga
 • _gat
 • _gid
Functional Cookies

These cookies enable the website to provide enhanced functionality and content. They may be set by the website or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.

Cookies:

Currently we are not utilizing these types of cookies on our site.

Targeting Cookies

These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.

Cookies:

Currently we are not utilizing these types of cookies on our site.